Fragnet.net

Forum Rules

Svenska:

1. Kolla igenom forumet innan du gör en tråd. Chansen är att dina frågor redan besvarats.

2. Vänligen avstå från att använda svordomar. Det finns människor som kommer bli förolämpad. Om du känner dig kränkt av en specifik tjänst, eller tycker att det är olämpligt, gå in i “Player / Admin Reports” i forumet och rapportera personen!

3. Var trevlig mot varandra och respektera de anställda. Förolämpningar kommer inte att tolereras. Om du har problem med en annan medlem, gå in i “Player / Admin Reports” i forumet och rapportera personen! Eller så skickar du PM till någon av dom ansvariga.

4. Ha en normal avatar. Ingen vill se oförskämd eller rasistiska bilder. Om du är förolämpade av en avatar, gå in i “Player / Admin Reports” i forumet och rapportera personen! En åtgärd kommer att vidtas när vi bedömer avataren är olämpligt.

5. Använd en titel som beskriver innehållet i ditt inlägg. Var lämplig med titeln. Om du har har problem med en titel eller kränkt av en titel, gå in i “Player / Admin Reports” i forumet och rapportera inlägget!

6. Var specifik i dina inlägg. Vi behöver inte en mening, men vi behöver inte en sida heller. Var konstruktiv.

7. Ingen spam om ditt problem inte blir besvarat. Vi försäkrar er att vi kommer att få dem så snart vi kan. Admin teamet kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig med dina problem, men tänk på att vi inte är blixten. Detta inkluderar inlägg flera trådar om samma problem och stöta egna trådar.

8. Håll fokus: Frågor som inte omfattas av en viss kategori kommer antingen att flyttas, låst eller helt enkelt tas bort. Vi har “Övrigt” tråden av en anledning. Utnyttja det.

9. Ingen reklam för andra hemsidor / servrar.

10. Om du har problem med förbud, donation, eller söker admin. Kontakta oss här.

11. Sälj inte konton då detta kommer att resultera i en permanent ban.

12. Enbart admins är tillåtna att skriva på inkomna admin ansökningar och ge dem +rep eller -rep. Inte Trial Admins, VIPs eller Member. ENDAST Admins.

Engelska:

1. Check through the forum before making a thread. Chances are your question has already been answered.

2. Please refrain from using profanity. There are people who will be offended. If you feel offended by a specific service, or think it is inappropriate, enter the “Player / Admin Reports” in the forum and report that person!

3. Be nice to each other and respect the employees. Insults will not be tolerated. If you have a problem with another member, go into the “Player / Admin Reports” in the forum and report that person! Or send message to any of the admins.

4. Have a normal avatar. No one wants to see rude or racist images. If you are offended by an avatar, go into the “Player / Admin Reports” in the forum and report that person! An action will be taken when assessing the avatar is inappropriate.

5. Use a title that describes the content of your post. Where appropriate the title. If you have a problem with a title or offended by a title, enter the “Player / Admin Reports” in the forum and report that post!

6. Be specific in your posts. We do not want one sentence, but we do not need a page, either. Be constructive.

7. No spam if your problem does not get answered. We assure you that we will get them as soon as we can. Admin team will do our best to help you with your problems, but keep in mind that we are not flash. This includes post multiple threads about the same problem and run their own threads.

8. Keep the focus: Questions not covered by a particular category will either be moved, locked or simply be deleted. We have “Other” thread for a reason. Take advantage of it.

9. No advertising for other sites / servers.

10. If you have a problem with prohibition, donation, or looking for admin. Contact us here.

11. Do not sell accounts or it will result in a permanent ban.

12. Only admins are allowed to write on admin applications and give them +rep or -rep. Not Trial admins, VIPs or other Members. ONLY Admins.